نوآوری از نظر شما چیست؟ نظر ما را در مورد نوآوری بدانید.